Sports

HOCKEYFormDay & Time
Boys’ HockeyAll BoysMonday 4:00 – 5:00
Forms 3,4,5,6Wednesday 4:00 – 5:00
Forms 1,2Wednesday 5:00 – 6:00
Girls’ Hockey  Form 1,4Tuesday 5:00 – 6:00
Thursday 4:00 – 5:00
Form 2,3Tuesday 4:00 – 5:00
Thursday 5:00 – 6:00
Form 5,6Monday 5:00 – 6:00
Wednesday 4:00 – 5:00
RUGBYTeamDay & Time
Boys’ RugbyU14/U15/U16Tuesday 4:00 – 5:00 
Thursday 4:00 – 5:00
U19Monday 4:00 – 5:00 
Wednesday 4:00 – 5:00
Girls’ RugbyAll GirlsMonday 4:00 – 5:00
Wednesday 4:00 – 5:00